Följande bör finnas med i en ansökan om bidrag från Sverok Svealand

Sökande (formellt namn på sökande med personnummer alt organisationsnummer,
adress och ev. e-postadress samt telefonnummer)

Projektet namn (detta namn ska användas fortsättningsvis t ex vid
klarrapportering)

Projektets syfte/ändamål ( vad är målet med projektet t ex bättre utställningar,
mer kunskap inom radio- och telehistoria eller något annat som faller inom det
som stiftelsen stödjer)

Projektets tidsplan (ange när projektet avses starta och när det avses bli klart)

Projektets resurser (ange vem som är projektansvarig och vilka andra personer
som planeras vara engagerade i projektets genomförande, vilka kunskapskällor t ex
skolor, arkiv och museer som ska utnyttjas och gör en uppställning av vad som
avses köpas i form av t ex instrument, litteratur, datorprogram etc.)

Projektets placering (ange var projektets ska genomföras och var slutresultatet
ska finnas)

Projektets totala ekonomi (gör en uppställning som visar olika kostnadsposter t
ex personalkostnader, resor, inköpta tjänster och materiel mm)

Sökt bidrag från Sverok Svealand (ange hur stor del i kronor och procent som avses komma
genom bidrag från Sverok Svealand).

Ev bilagor till ansökan. Själva bidragsansökan enligt denna mall bör rymmas på
en A4-sida. Om mer plats krävs för att beskriva projektet bör det vara i bilageform.

Underskrift. Lämpligen bör projektledaren – eller annan ansvarig nära projektet –
vara den som undertecknar ansökan och därmed intyga att han/hon läst
ansökansvillkoren och att projektet ligger i linje med stiftelsens villkor för stöd.