Följande bör finnas med i en ansökan om bidrag från Sverok Svealand

Sökande (kontaktuppgifter till den förening som söker, organisations-nummer, namn på kontaktperson, adress och ev. e-postadress samt telefonnummer)

Arrangemangets namn

Arrangemangets bakgrund/beskrivning (målgrupp, datum, plats, vilken typ av spelaktivitet är det)

Arrangemangets behov (beskriv på vilket sätt arrangemanget bli bättre om ni får stöd från Sverok Svealand)

Arrangemangets PR (Hur gör ni reklam för att arrangemanget finns?)

Arrangemangets totala ekonomi (gör en uppställning som visar olika kostnadsposter t.ex resor, materiel, hyror, priser, PR mm, men även inkomster som inträde)

Notering: Avrunda gärna kostnadsposterna till en rimlig närliggande siffra. Det blir enklare om ansökan inte innehåller ören eller allt under ett jämt hundratal.

Meddela också om ni har andra finansiärer så som kommunen eller landstinget.

Underskrift
Lämpligen bör arrangören – eller firmatecknare i föreningen – vara den som undertecknar ansökan och därmed intygar att han/hon tar på sig ansvaret för att de uppgifter som lämnas i ansökan är korrekta och genomförs på det sätt som beskrivs i ansökan.

Beviljade pengar

Blir ni beviljade pengar så önskar Svealand stå med på eventuella affischer eller PR-material, eller omnämnas på plats.

Skicka bilder! Inget måste men efter att arrangemanget är avklarat så får ni väldigt gärna tagga Sverok Svealand i bilden eller skicka bilderna till oss.

Ni kommer också bli ombedda att lämna en kort rapport på hur evenemanget gick. Hur många kom och hur gick det? Så länge ni inte har misskött er så behöver ni inte oroa er för att bli återbetalningsskyldiga. Vi vill bara följa upp på hur det gick för er.

 

Mall för ansökan